Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
XXDIAMONDSXX

Yazı Türleri Nelerdir? Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
MERHABALAR

» Edebi Türler (8. Sınıf)
 

Yazı (Metin) Türleri
Masal
Hikaye (Öykü)
Roman
Destan
Efsane
Anı (Hatıra)
Günlük (Günce)
Gezi Yazısı
Tiyatro
Biyografi
Otobiyografi
Haber
Deneme
Makale
Eleştiri (Tenkit)
Sohbet (Söyleşi)
Röportaj
Fıkra


Şiir (Nazım) Türleri
Lirik Şiir
Epik Şiir
Didaktik Şiir
Pastoral Şiir
Satirik Şiir1. Yazı (Metin) TürleriDuygu, düşünce ve hayallerin sözlü ya da yazılı olarak, etkileyici bir şekilde anlatma isteği edebiyatın doğmasına neden olmuştur. Edebiyatın oluşumu içerisinde yazının biçim ve içerik özelliklerine o yazının türü denmektedir.

1.1. MasalOlağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başından geçen, zaman ve yer kavramları belirli olmayan hayalî olayların anlatıldığı yazılara masal denir.
» Masalda eğiticilik ve öğreticilik esastır.
» Masallardaki olaylar gerçeğe uymaz.
» Kahramanlar olağanüstü özelliklere sahiptir.
» Masalın geçtiği yer ve zaman belirsizdir.
» Masallar tekerlemeyle başlar.
» Masaldaki karakterler; cinler, periler, devler ve hayvanlar olabilir.
» Masalların sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.
» Ulusal konulara yer verilmez, evrensel konular ve mesajlar içerir.

1.2. Hikâye (Öykü)Olmuş veya olabilecek olayları belli bir plan çerçevesi içinde yer ve zamana bağlı olarak anlatan yazı türüne hikâye (öykü) denir.
» Yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatılır.
» Dar bir zaman dilimini kapsar.
» Olayla ilgili yer ve zaman bellidir.
» Romana göre kısa eserlerdir.
» Karakter sayısı azdır.
» Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
» Kısa soluklu eserlerdir.
» Olay, başlangıçtan sonra doğru giden bir olayın bir anlık parçasıdır.

1.3. RomanToplumların ve fertlerin başından geçmiş veya geçmesi mümkün olayları geniş olarak, ayrıntılarıyla anlatan yazı türüne roman denir.
» Yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatılır.
» Geniş bir zaman dilimini kapsar.
» Olayla ilgili yer ve zaman bellidir.
» Hikâyeye göre uzun eserlerdir.
» Karakter sayısı fazladır.

1.4. Destan
Bir ulusun kahramanlıklarını, savaşlarını, büyük toplumsal olaylarını anlatan ve genellikle şiir (nazım) biçiminde oluşturulan eserlere destan denir.
» Yazı türleri içinde en uzun olanıdır.
» Efsaneden sonra bilinen en eski türdür.
» Sözlü edebiyat ürünüdür; ancak sonradan yazıya geçirilen destanlar da vardır.
» Olağanüstü olaylar ve kahramanlar vardır.
» Destan kahramanları yarı tanrısal nitelikler taşıyan han, hakan ve kağan gibi kişilerdir.
Destanlar doğal ve yapay(suni) olmak üzere ikiye ayrılır:

1.4.1. Doğal DestanlarHalk ozanlarının büyük toplumsal olayları anlattıkları destanlardır. Doğal destanların yazarı belli değildir, yani anonimdir.1.4.2. Yapay (Suni) DestanlarYazarı belli olan, daha yakın zamanda yazılan ve olağanüstü durumlara daha az yer veren destan türüdür.

1.5. Efsane (Söylence)Halkın duygu, düşünce ve hayal dünyasında doğarak ağızdan ağıza dolaşan, gelenek ve göreneklerin oluşumunu etkileyen hikayelere efsane denir.
» Hayal gücünün ürünü ve bilinen en eski türdür.
» Eski dönemlerde tabiat olaylarının nedenlerini bilmeyen insanlar, bu olayları açıklama gereği hissetmişlerdir. Yağmurun yağması, gök gürültüsü, şimşek çakması gibi birçok olayı kendilerine göre yorumlamışlar, efsaneler vasıtasıyla bunlara açıklık getirmişlerdir.
» Efsanelerde kahramanlar Tanrı, ruh, melek gibi kavramlar bazen de taş, kaya, dağ gibi doğa parçası unsurlardır. Bu kahramanlar hikayelerde kişileştirilir(teşhis) ve konuşturulur (intak).

1.6. Anı (Hatıra)Yaşanmış olayların, üzerinden zaman geçtikten sonra yazıldığı yazı türüne anı (hatıra) denir.
» Bir kişinin yaşadığı veya tanık olduğu olaylar anlatılır.
» Yazar, olayları kendi bakış açısından anlatır
» Geçmişe ışık tutar.
» Tarihsel olayların öğrenilmesine katkıda bulunur.

1.7. Günlük (Günce)Düzenli bir biçimde yazılan, tarih atılan günlük notlara, bir yazarın yaşamı boyunca günü gününe yazdığı yazılara günlük denir.
» Olaylar günü gününe, tarih belirtilerek yazılır.
» Kısa yazılardır.
» Kaleme alan kişinin yaşamından izler taşır.
» İçten ve sevecendir. Anlatımda “iç konuşma” yöntemi kullanılır.1.8. Gezi Yazısı (Seyahatname)Gezilip görülen yerlerin ve o yerlerle ilgili izlenimlerin anlatıldığı yazılara gezi yazısı denir.
» Gezilip görülen yerler edebî bir üslupla anlatılır.
» Yazarın duygu ve düşüncelerini içerebilir.
» Gözlem gücüne dayanır.
» Anlatılanlar gerçektir, hayal ürünü değildir.
ÖrnekEvliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde anlattığı Amasya’yı gezmeye gidiyorduk. Yolculuğumuz on-on iki saat sürdü. Otobüs şoförü bizi şehrin göbeğinde indirdi. Amasya, bütün güzelliğiyle gözümüzün önündeydi artık. Yeşilırmak, şehrin tam ortasından geçiyor. Şehrin bir yanında Amasya Kalesi bir yanında Ferhat Dağı var. Amasya Kalesi’nin eteklerinde Yeşilırmak boyunca uzanan Safranbolu evlerine benzeyen tarihî Yalıboyu evleri var. Hemen arkasında ise Kral Kaya Mezarlıkları… Şehir, sanki açık hava müzesi. Şehri kuş bakışı görmek için Çakallar Tepesi’ne çıktık. Tarih kokan muhteşem bir şehir sanki ayaklarımızın altındaydı.
 
1.9. TiyatroDram, komedi, trajedi gibi sahnede oynanmak üzere yazılan edebiyat türlerinin ortak adına tiyatro denir. Ayrıca yazılan eserlerin sahnede oynanmasına ya da bu tür eserlerin oynandığı binaya da tiyatro denir.
» Genellikle oynanmak için yazılır. Okunmak için yazılan tiyatro türleri de vardır.
» Olayları oluş hâlinde gösterir.
» Konuşma ve eyleme dayanan bir türdür.
» İnsana ders vermek, onu düşündürmek onu yorum yapmaya yönlendirmek amacı taşır.
» Tiyatronun unsurları: “Yazar, eser, oyun ve seyirci”dir.
» Tiyatronun temel ögeleri: “Olay, yer, zaman ve kişiler”dir.

Tiyatro TerimleriOpera: Orkestra eşliğinde söylenen, tüm sözleri bestelenmiş oyun.
Operet: Yergi içerikli, konuşmalı ve şarkılı bölümleri birbirini izleyen hafif eğlenceli oyun.
Vodvil(Entrika komedisi): Yalnızca güldürme amacı güden, karmaşık olaylar ve yanlış anlamalar üzerine kurulan, beklenmedik bir şekilde biten komedi türüdür.
Pandomim(mim): Sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla duyguları, düşünceleri anlatmaya yarayan tiyatro çeşididir.
Suflör: Tiyatroda, kuliste bulunarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı.
Temsil: Bir tiyatro eserinin oynanması.
Diyalog: Kişilerin karşılıklı konuşmaları.
Monolog: Bir kişinin tek başına konuşması.
Kulis: Sahne arkası.
Fars: Toplumdaki düzensizlikleri alaylı anlatımla yeren, daha çok halk zevkini okşayan kaba güldürü.
Feeri: Kişileri melek, cin, peri…olan sahnelenmiş masal. Bu türde halk efsanelerinden yararlanılır.
Skeç: Kısa yazılmış, güldürme amaçlı oyun.
Melodram: Bestelenmiş dramdır.
Kabare: Güncel, toplumsal konuları eleştirel bir tavırla yansıtan, izleyici ile içlidışlı olunan oyunlardır.
Drama: Bir tiyatro metninin oyuncular tarafından sahnede canlandırılmasıdır.
Dublör: Tiyatro ve sinemada bir rolün yedek oyuncusudur.
Fasıl: Bölüm, tiyatroda perdenin karşılığıdır.
Jest: Sanatçının bütün hareketlerine verilen ad.
Mimik: Kaş, göz, yüz hareketleriyle bir duygu ve düşüncenin anlatılmasıdır.
Mizansen: Oyuncuların sahnedeki hareketlerine denir.
Rejisör: Bir piyesi sahneye koyan kişidir.
Sahne: Oyunun her bölümüne verilen ad.
Senaryo: Bir oyunun ve filmin bütün ayrıntılarıyla yazıldığı metindir.

1.10. Biyografi (Yaşam Öyküsü)Tanınmış, eserler yazmış, ün bırakmış kişileri tanıtmak amacıyla yazılan yazılara biyografi denir.
» Önemli şahısların hayatı başkası tarafından anlatılır.
» Anlatılan kişinin hayatı tarih sırasına göre ele alınır.
» Kurgusal değildir, gerçekçidir.
» Üçüncü kişinin ağzıyla anlatılır.
Örnek» Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, 18 Mayıs 1898 tarihinde İstanbul’da doğdu. Kayseri, İstanbul ve Ankara’da öğretmenlik yaptı. İstanbul’dan milletvekili seçildi. “Anayurt” adında bir dergi çıkardı. Türkçenin gelişmesine büyük katkıları oldu. 8 Kasım 1973’te vefat etti. Eserlerinden bazıları şunlardır: Çoban Çeşmesi, Han Duvarları…
  

1.11. Otobiyografi (Öz Yaşam Öyküsü)Bir insanın, kendi hayatını kendisinin yazdığı eserlere otobiyografi denir. Biyografilerde kişinin hayatı, çalışmaları başkası tarafından yazılırken otobiyografilerde kişi kendisini anlatır, yazar.
» Kaynak olarak kişi kendisini ve aile büyüklerinden aldığı bilgiyi kullanır.
» Birinci kişinin ağzıyla anlatılır.
ÖrnekKENDİMİN POPÜLER TARİHİ
1960’larda 6’ncı ayın 16’sında saat 6’yı 56 geçe, 06 trafik kodlu şehirde doğdum. Bu altılar hayatım boyunca peşimi bırakmadı. Bir ailenin tek çocuğuyum. Can Bartu’dan ad koymuşlar bana. Dolayısıyla tutacağım takımı seçme şansım kalmadı. 1964 yılında kreşe vermişler beni. Yedi yaşıma geldiğimde okumayı öğrendim…
  

1.12. HaberBelli bir zaman içerisinde geçen olayları anında okuyucuya bildiren gazete yazılarına haber denir. Gazetelerde haber toplayan kişilere muhabir denir.
» Haber yazılarında temel ilke nesnelliktir.
» Bir haber yazısı 5N1K (kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin?) sorularına cevap vermelidir.
» Haber; ilginç, yeni, doğru ve önemli olmalıdır.

1.13. DenemeBir yazarın herhangi bir konu üzerinde, özel görüş ve düşüncelerini iddiasız, kesin kurallara varmaksı¬zın anlattığı yazılara deneme denir.
» Denemede konu sınırlaması yoktur. Yazar, iste¬diği konuyu ele alıp işleyebilir.
» Yazarın anlattıklarını kanıtlama kaygısı yoktur.
» Yazar kendisiyle konuşuyor gibi bir anlatım kullanır. Daha doğrusu kendi içiyle yaptığı konuşmaları yazıya geçirir.
» Anlatılanlar kesin bir sonuca bağlanmaz.
» Denemede alabildiğine kişisellik ve kendine özgülük vardır.
» Dünya edebiyatında Montaigne, Türk edebiyatında ise Nurullah Ataç bu türün en önemli temsilcisidir.
ÖrnekGönlümüzün güzelliği sevgi ise beynimizin güzelliği de düşünebilme yeteneğimizdir. O yeteneği her an, her dakika kullanmalıyız. Unutmayalım ki düşünen insan, özgür insandır. Kişi düşünebiliyorsa pek çok sorununu çözecek, pek çok şeyi bilecektir. Onun için bir karar alırken annenizin, babanızın, çevrenizdekilerin görüşlerini alın ama o görüşleri de sorgulayın. Sonra da oturup kararınızı kendiniz alın. Bu durumda eziyetler de güçlükler de size aittir artık. Karar alırken sorumluluk almayı da bilin. İşte bu, büyümek ve olgunlaşmaktır. Aynı zamanda özgür olma yolunda atılan ilk adımdır.
  

1.14. MakaleHerhangi bir konuda bilgi vermek veya bir gerçeği savunmak için yazılan yazılara makale denir.
» Makalenin temel öğesi fikirdir.
» İnceleme ve araştırmaya dayanır.
» Bir tezi savunmak, desteklemek amacı taşır.
» Makalelerde bilimsel verilerden yararlanılır.
» Gazete ve dergi yazısıdır.
ÖrnekKitap okumayı sevmiyoruz. Bu kitap okuma oranlarından da belli. Nüfusu yedi milyon olan Azerbeycan’da kitaplar ortalama 100.000 tirajla basılırken Türkiye’de bu rakam 3000 civarında. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yıllık kitaba harcanan para ortalama 100 dolar, bizde ise 10 doların altında. Türkiye’de her yüz kişiden beşi kitap okuyor. Bütün bunlar bizim kitaba ne kadar uzak bir toplum olduğumuzun göstergesi.
  

1.15. Eleştiri (Tenkit)Bir sanat eserinin olumlu ya da olumsuz yanlarını somut verilere dayanarak yargılayıp eserin gerçek değerini orta¬ya koymak amacıyla yazılan yazı türüne eleştiri denir.
» Eleştiri yazıları, bir eseri tanıtmayı amaçlar.
» Eleştiri yapan kişiye eleştirmen denir.
» Değerlendirme yazılarıdır.
» Eleştiri denince, akla eserin olumsuz yanlarının belirlenip okuyucuya aktarılması gelir. Bu yanlış bir düşüncedir. Gerçek bir eleştiride eleştirilen eserin hem olumlu hem de olumsuz yanları bir arada verilir.
» Eleştirinin amacı, okuyucuya ve yazara kılavuzluk yapmaktır.

1.16. Söyleşi (Sohbet)Yazarın, gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara sohbet denir.
» Karşılıklı konuşma havası içinde yazılır.
» Belirli konusu yoktur. Yerine ve zamanına göre sıkıcı olmayan her şey sohbet konusu olabilir.
» Gazete ve dergi yazılarıdır.
» Yazarın kendi kişisel düşüncesi ağırlıktadır.
» En önemli özelliği, samimi bir üslupla kaleme alınmasıdır.
» Yazarın öğretme ve kanıtlama amacı yoktur.

1.17. RöportajGazetecilerin bir yeri, bir kurumu ziyaret ederek o yerin özelliklerini, orada gördüklerini, kişisel düşünceleriyle birleştirip fotoğraflarla belgeleyerek kaleme aldıkları yazılardır.
ÖrnekMuhabir: Küçüklüğünüzde arkadaşlarınızın futbol oynaması yasakken anneniz sizin futbol oynamanızı hep desteklermiş. Biraz anlatır mısınız o günleri?
Rıdvan: Bizim mahallede “okul başarısını düşürecek” diye kimse çocuğunun futbol oynamasını istemezdi. Ben de o yaşlarda futbola meraklıydım ve annem de her gün giydiğim eşofmanı hazır ederek okuldan sonra top oynamama izin verirdi. Bunu yapan başka aile yoktu.
Muhabir: Profesyonel futbol hayatına geçişiniz nasıl oldu?
Rıdvan: 13-14 yaşındayken Nazilli Spor’dan 25 futbol topu karşılığında Muğla Spor’a transfer oldum. Böylelikle profesyonel futbol hayatım başladı.
 


1.18. Fıkra (Köşe Yazısı)Bir yazarın, herhangi bir konu üzerinde, kişisel anlayış, görüş ve düşüncelerini güzel bir üslupla, hiçbir kanıtlama gereği duymadan anlattığı yazı türüne fıkra denir.
İki tür fıkra vardır: Gazete fıkraları, nükteli hikâyecik türündeki fıkralar. Yazı türü olarak “gazete fıkraları” kabul edilmektedir. Gülmece yazılardan olan fıkraları, gazete yazı türü olan fıkrayla karıştırmamalıyız.
» Gazete yazısıdır.
» Yazar düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmez.
» Dil doğaldır. Günlük deyimlere, yer yer nükteli sözlere yer verilir.
» Okuyucuyla sohbet ediyormuş havası hakimdir. Anlatım senli benlidir.

Fıkra ile Makale Arasındaki Farklar:» Makalede ispat vardır, ciddi bilimsel bir dil kullanılır; fıkra ise daha serbest ve mizahi ögeler içerir ve ispat yoktur.
» Makalede yazar doğruyu, fıkrada ise kendi doğrusunu anlatır.

2. Şiir (Nazım) TürleriHer şiirin belli bir konusu, üslubu vardır. Kimi aşk, ayrılık konusunu işler, kimi okura bir bilgiyi özlü bir şekilde verir, kimi ise birini eleştirir. İşte şiirlerin bunlara göre sınıflandırılması şiir türlerini ortaya koyar. Bunlar Yunanca’daki adlarıyla adlandırılır: Lirik, Epik, Didaktik, Pastoral, Satirik. Tanzimat’tan sonra oluşan bu adlandırmadan önce Türk şiiri, nazım şekillerine göre sınıflandırılırdı: Gazel, Kaside, Şarkı, Koşma, Destan, Varsağı, Mani, Ağıt vb.

2.1. Lirik (Duygusal) Şiirİçten gelen heyecanları coşkulu bir dille anlatan duygusal şiirlere lirik şiir denir. Bu şiirlerde “sevgi, özlem, ayrılık” gibi konular işlenir.
Örnek» Nasıl acıkırsa susarsa insan
Öyle sevdim bir memleket kızını
Bir şey bu aşkın artırdı hızını
Aramıza dağlar deryalar koyan
Bu dörtlükte olduğu gibi lirik şiirde hayal, duygu ve coşkunluk birinci plandadır.
  

2.2. Epik (Destansal) ŞiirKahramanlık, yiğitlik, savaş konularını işleyen ya da tarihsel bir olayı coşkulu bir anlatımla işleyen şiirlere epik şiir denir.
Örnek» Bizdik o hücumun aşkıyla kanatlı
Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı
Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle
Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle
Bu dörtlükte olduğu gibi epik şiirler, okuyanlarda vatan ve millet sevgisi oluşturur.
  

2.3. Didaktik (Öğretici) ŞiirBelli bir düşünceyi kabul ettirmek veya belli bir konuda öğüt, bilgi vermek, ahlaki bir ders çıkarmak için yazılan öğretici şiirlere didaktik şiir denir.
Örnek» Piknik, gezi yaparken
Çöp bırakma geride
Çayırlarda yürürken
Zarar verme çiçeğe
Bu dörtlükte kişilerde çevre bilinci oluşturma amaçlanmıştır. Şair, şiir yolu ile okuyucusunu çevre konusunda bilinçlendirmeyi amaçlamıştır
  
NOT: Fabl da didaktik şiir sayılabilir.Bu türde amaç, insanların hatalarını düzeltmek, onlara yol göstermektir.Fabllardaki düşsel unsurlar birer araçtır. Asıl hedeflenen ise ahlaki derstir. İnsan dışındaki varlıklara insana ait özellikler verilerek, bu varlıklar öyle hareket ettirilir.

2.4. Pastoral Şiir (Doğa Şiiri)Doğa güzelliklerini; orman, yayla, dağ, köy ve çoban yaşamını ve bu hayata duyulan özlemi ifade eden şiir türüne pastoral şiir denir.
Örnek» Gümüş bir dumanla kapandı her yer
Yer ve gök bu akşam yayla dumanı
Sürüler, çeşmeler, sarı çiçekler
Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı

2.5. Satirik Şiir (Yergi Şiiri)Toplum hayatındaki aksayan yönlerin, düzensizliklerin; insanların çeşitli konulardaki beceriksizliklerinin ve zayıflıklarının anlatıldığı yergi şiirlerine satirik şiir denir. Bu şiir türü, Halk edebiyatında “taşlama”; Divan edebiyatında “hicviye”; günümüz edebiyatında ise “yergi” adıyla bilinir.
Örnek» Cüzdanı görseler itin boynunda
“Buyur baş sedire it ağa.” derler
Eğer paran yoksa senin koynunda
“Defol git şuradan kurbağa!” derler
Bu dörtlükte insana değil de paraya önem verilmesi eleştirilmekte, toplumsal bir sorun dile getirilmektedir.

İYİ GÜNLERRR...


Yazı Türleri Nelerdir? Resimleri

 • 11
  Burda bu konu hakkında bir tablo var arkadaşlar... 2 yıl önce

  Burda bu konu hakkında bir tablo var arkadaşlar...

Yazı Türleri Nelerdir? Sunumları

 • 4
  Önizleme: 3 ay önce

  Yazı Türleri Nelerdir Slayt Sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  YAZI TÜRLERİ

  2. Sayfa
  ROMAN YAZI TÜRÜ İnsanların yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri olayları, yere, zamana ve şahsa bağlayarak anlatan eserlere roman denir.*Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır.*Ana olay etrafında olaycıklar vardır.*Şahıs kadrosu geniştir.Karakter çözümlemeleri yapılır.*Zaman olarak geri dönüşler olur.Romanlar çeşitli türlere ayrılır;- Tarihi Roman: Konusunu tarihten alır.- Töre Romanı: Toplumun yaşayış tarzını, geleneklerini, adetlerini işleyen romandır.- Psikolojik Roman: Ruh çözümlemelerinin yapıldığı romanlardır.- Egzotik Roman: Uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan romandır.- Tezli Roman: Bir görüş veya düşünceyi savunan romandır.- Polisiye Roman: Dedektif hikayelerini anlatan romandır.

  3. Sayfa
  HİKAYE YAZI TÜRÜHİKAYE      Olmuş ya da olması mümkün olan olayları anlatan  kısa sanat eserleridir. *Tek bir olay vardır.Olaycıklar yoktur. *Şahıs kadrosu romana göre dardır. *Kişiler çoğu zaman hayatlarının belli bir anı içinde anlatılır. *İki tür hikaye görülür; a)Olay Hikayesi: Maupassant tarzı da denir. Olay esastır.Bizdeki temsilcisi, Ömer Seyfettindir. b)Durum Hikayesi: Çehov tarzı da denir. Olaydan çok insanın belli bir zaman dilimindeki durumu anlatılır.Bizdeki temsilcisi, Sait Faik Abasıyanıktır

  4. Sayfa
  DENEME YAZI TÜRÜ  Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler  öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara makale denir. *Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır. *Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır. *Söz oyunlarına baş vurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulur. *Her konuda makale yazılabilir. *Gazete ve dergilerde yayımlanır.

  5. Sayfa
  DENEME YAZI TÜRÜYazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan anlattığı yazı türüdür. *Yazar, kendisiyle konuşuyormuş gibi bir hava sezdirir. *Samimi bir dil kullanılır. *Yazar, öne sürdüğü görüşleri ispatlamak zorunda değildir. *Yazarın kesin bir sonuca varma zorunluluğu yoktur. *Nurullah Ataç "Deneme, ben ülkesidir" der. *Yazar anlatımda ve konu seçiminde özgürdür. *Türün ünlüleri, Ahmet Haşim, Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Ahmet Hamdi Tanpınar, Selahattin Eyyüboğlu.

  6. Sayfa
  FIKRAYAZI TÜRÜ   Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa, günübirlik yazılardır. *Gazete yazısıdır. *Yazar düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmez. *Dil tabiidir.Günlük deyimlere, yer yer nükteli sözlere yer verilir. *Okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi bir hava sezdirilir. *Türün ünlüleri, Ahmet Rasim, Falih Rıfkı, Ahmet Haşim, Hüseyin Cahit Yalçın, Peyami Safa.

  7. Sayfa
  SOHBET YAZI TÜRÜYazarın, gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara sohbet denir.. *Herkesi ilgilendiren konular seçilir. *Cümleler çoğu zaman konuşmadaki gibi devriktir. *Yazar, sorulu-cevaplı  cümlelerle konuşuyormuş hissi verir. *İçtenlik, samimilik,doğallık sohbetin özelliklerindendir. *Türün ünlüleri, Ahmet Rasim, Şevket Rado, Atilla İlhan.

  8. Sayfa
  ELEŞTİRİ YAZI TÜRÜYazarın, gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara sohbet denir.. *Herkesi ilgilendiren konular seçilir. *Cümleler çoğu zaman konuşmadaki gibi devriktir. *Yazar, sorulu-cevaplı  cümlelerle konuşuyormuş hissi verir. *İçtenlik, samimilik,doğallık sohbetin özelliklerindendir. *Türün ünlüleri, Ahmet Rasim, Şevket Rado, Atilla İlhan.

  9. Sayfa
  GÜNLÜK(GÜNCE)YAZI TÜRÜ     Yaşanan olayların, izlenimlerin, tarih atılarak, günü gününe yazılması ile oluşan türe günlük denir.*Kısa yazılardır. *Olayı yaşayan kişi tarafından yazılır. *Yazarın hayatından izler taşır. *İçten ve sevecendir. *Ruzname de denir. *Türün ünlüleri, Oktay Akbal, Suut Kemal Yetkin, Seyit Kemal Karaalioğlu

  10. Sayfa
  HATIRA YAZI TÜRÜHATIRA (ANI)      Bir yazarın kendisini yaşadığı ya da tanık olduğu olayları, sanat değeri taşıyan bir üslupla anlattığı yazılardır. *Geçmişteki olay üzerine yazılır. *Yazar, olayları kendi bakış açısından anlatır. *Anılar, yaşandığı dönem hakkında bilgi verir.*Anılarda, yazarın kişisel bakışı söz konusudur.*Türün ünlüleri, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Rasim, Halit Ziya, Hüseyin Cahit, Falih Rıfkı.  

  11. Sayfa
  OTOBİYOGRAFİ-BİYOGRAFİYAZITÜRLERİBİYOGRAFİ     Ünlü kişilerin hayatını anlatan yazı türüdür. *Kişiyi tüm yönleriyle tanıtır.*Açık, sade bir dil kullanılır.*Divan edebiyatında şairleri anlatan bu eserlere, "Tezkire" denirdi.*Türün ünlüleri; Mithat Cemal Kuntay, Şevket Süreyya Aydemir.   OTOBİYOGRAFİ     Bir kimsenin kendi yaşam olaylarını anlattığı eserlerdir.*Çoğu zaman bunlarda, sanatçı kendisiyle beraber aile büyüklerinden, çevreden, aile içi durumlardan da söz eder.   

  12. Sayfa
  GEZİ YAZI TÜRÜ Gezilip görülen yerler hakkında yazılan yazılardır. *Gezi yazısında yazar daima, gezdiği yerleri anlatmalı, uydurma, yanlış bilgiler vermemelidir. *Yazar gördüklerini, okuyucusunun daha iyi algılaması için, karşılaştırma yapar.Okur sanki o yerleri sanatçıyla gezer gibi olur.

  13. Sayfa
  SORULARSORULARSORULAR

  14. Sayfa
  1) Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?A) Deneme      B) Fıkra           C) Makale       D) Eleştiri          

  15. Sayfa
  CEVAP B’DİR

  16. Sayfa
  2)I. Günlük olaylarla ilgili yazılardır.II. Yazar inandığı düşünceleri ispatlamak zorunda değildir.III. Gündelik bir dil kullanılır.IV. Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalara girişilmez. Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?A) Makale       B) Anı       C) Mülakat (Görüşme) D) Fıkra 

  17. Sayfa
  CEVAP D’DİR

  18. Sayfa
  3)Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil, yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici öğeler az da olsa vardır; ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü ve imgeleme önemli yer tutar.  Bu tür yazılar “yaratıcı yazılar”dır.   Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez? A) Tiyatro        B) Masal          C) Makale       D) Hikaye        

  19. Sayfa
  CEVAP C’DİR

  20. Sayfa
  4)I. Okurları bilgilendirmeyi ve ona bazı gerçekleri öğretmeyi amaçlar.II. Uzman kişilerce yazılır.III. Yazının merkezi doğrudan doğruya yazarın kendisidir.IV. Kesin sonuçlara varmaz.V. Güncel konularda veya güncellikle ilgisi olmayan bilimsel konularda yazılabilir. Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi veya hangileri “makalenin” özelliklerinden değildir?A) Yalnız III          B) I-II-IV          C) IV-V D) III-IV                       

  21. Sayfa
  Cevap D

  22. Sayfa
  5)I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi sonbaharı anlatıyor.III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi.IV.Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla çınlıyor kulaklarımda. Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz?  A) I                 B) II                C) III               D) IV                

  23. Sayfa
  Cevap D

  24. Sayfa
  6)Özgür kişi, köle olmayan, tutsak olmayan kişidir. Kimsenin kölesi, kimsenin tutsağı değildir. Kendi kendisinin, duygularının, tutkularının, çıkarının da kölesi, tutsağı değildir. “Böyle işime geldiğinden böyle düşünüyorum, böyle söylüyorum.” diyen kimseyi gerçekten özgür sayabilir miyiz? Özgür kişinin düşünceleriyle duyguları, tutkuları, çıkarı arasında ille bir çarpışma, bir karşıtlık olması gerektir, demiyorum; uzlaştıkları zorla değil, kendileriyle uzlaştıkları da olur. Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?A) Anı      B) Deneme      C) Röportaj     D) Gezi     

  25. Sayfa
  Cevap B

  26. Sayfa
  7)Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?A) Günlük                    B) Deneme      C)Anı              D) Gezi            

  27. Sayfa
  CEVAP C’DİR

  28. Sayfa
  8)II. * Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır.     * Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır. Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar? A) Anı-Deneme                       B) Biyografi-röportaj               C) Gezi-eleştiri                        D) Makale-otobiyografi                      

  29. Sayfa
  Cevap B

  30. Sayfa
  9)………. Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt yollarını!Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir?A) Deneme      B) Makale       C) Gezi                        D) Anı           

  31. Sayfa
    Cevap C

  32. Sayfa
  10)I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.II. Derin karakter tahlilleri yoktur.   III. Romana göre daha kısa bir türdür.IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir. Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?A) I          B) II                C) III          D)IV              

  33. Sayfa
  Cevap D

  34. Sayfa
  11) Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gün****k konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?A) Deneme B) Fıkra C) Makale D) Eleştiri E) Röportaj

  35. Sayfa
  Cevap B

  36. Sayfa
  12)I. Günlük olaylarla ilgili yazılardır.II. Yazar inandığı düşünceleri ispatlamak zorunda değildir.III. Gün****k bir dil kullanılır.IV. Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalara girişilmez.Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?A) Makale B) Anı C) Biyografi d) Fıkra

  37. Sayfa
  Cevap d

  38. Sayfa
  13)“Yazarın nesnel olması, kişisel görüşlerini yazıya karıştırmaması makalenin en önemli özelliğidir.”I) Tanzimat dönemi edebiyatı Türk edebiyatının batıya açıldığı dönemdir. II) Türk şiiri gerek biçim gerek içerik bakımından değişime uğramıştır. III) Bu dönem, dünyada Fransız edebiyatının geçerli olduğu bir dönemdir. IV) Bizim yazar ve şairlerimiz bence taklitçilikten öteye geçememişlerdir. V) Türk yazar ve şairleri de Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir.Verilen bilgiden yola çıkarak yukarıdaki makale parçasından kaç numaralı cümle çıkarılmalıdır?A) V B) IV C) III D) II

  39. Sayfa
  Cevap B

  40. Sayfa
  14)Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur. Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?A) Hikaye B) Masal C) Roman D) Fabl

  41. Sayfa
  Cevap C

  42. Sayfa
  15) I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.II. Derin karakter tahlilleri yoktur. III. Romana göre daha kısa bir türdür.IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?A) I B) II C) III D) IV

  43. Sayfa
  Cevap D

  44. Sayfa
  16)Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır.Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?A) Fıkra B) Deneme C) eleştiri D) Makale

  45. Sayfa
  Cevap B

  46. Sayfa
  17)I. MakaleII. FıkraIII. DenemeIV. Günce (Günlük)Yukarıdakilerden hangisi fikir (düşünce) yazısı değildir?A) I B) II C) III D) IV

  47. Sayfa
  Cevap D

  48. Sayfa
  18)I. Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir.II. Kişi kadrosu geniştir.III. Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır.IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.V. Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır.Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?A) Hikaye B) Deneme C) Roman D) Masal E) Fabl

  49. Sayfa
  Cevap C

  50. Sayfa
  19) I. BiyografiII. Anı III. GünlükIV. MasalV. OtobiyografiYukarıdaki edebi türlerden hangisi gerçek yaşamdan kaynaklanan yazı türlerine girmez?A) V B) IV C) III D) II E) I

  51. Sayfa
  Cevap B

  52. Sayfa
  10)I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür.II. Yer ve zaman belli değildir.III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?A) Hikaye B) Fabl C) Roman D) Masal E) GünlükCevap D

  53. Sayfa
  Cevap E

  54. Sayfa
  11)Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil, yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici öğeler az da olsa vardır; ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü ve imgeleme önemli yer tutar. Bu tür yazılar “yaratıcı yazılar”dır. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez?A) Tiyatro B) Masal C) Makale D) Hikaye E) Roman

  55. Sayfa
  Cevap C

  56. Sayfa
  12)I. Okurları bilgilendirmeyi ve ona bazı gerçekleri öğretmeyi amaçlar.II. Uzman kişilerce yazılır.III. Yazının merkezi doğrudan doğruya yazarın kendisidir.IV. Kesin sonuçlara varmaz.V. Güncel konularda veya güncellikle ilgisi olmayan bilimsel konularda yazılabilir.Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi veya hangileri “makalenin” özelliklerinden değildir?A) Yalnız III B) I-II-IV C) IV-VD) III-IV

  57. Sayfa
  Cevap D

  58. Sayfa
  13)I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi sonbaharı anlatıyor.III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi.IV.Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla çınlıyor kulaklarımda.Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz? A) I B) II C) III D) IV

  59. Sayfa
  Cevap d

  60. Sayfa
  14)Divan edebiyatı dendiği zaman akla öncelikle süslü, kafiyeli ve vezinli şiirler gelir. Bu dönemin düz yazısı (nesir) da süslüdür. Dilinin günlük yaşamdan kopuk oluşu okuyucusunun az olmasına neden olmuştur. Bu edebiyat ürünlerinin sözcük dağarcığı sınırlıdır. Belirli hayal kalıplarının dışına genellikle çıkılamamıştır. Bu şiirlerin çoğu belirli mazmunlar etrafında döner, değişik bir konudan hemen hemen hiç söz edilmez. Bu nedenledir ki bu edebiyatı günümüzde de yaşatma çabası boşunadır. Bu şairin şiirlerinde görülen öğeleri bir amaç olarak değerlendirmiyorum.Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?A) Fıkra B) Deneme C) Eleştiri D) Biyografi E) Anı

  61. Sayfa
  Cevap C

  62. Sayfa
  15)Özgür kişi, köle olmayan, tutsak olmayan kişidir. Kimsenin kölesi, kimsenin tutsağı değildir. Kendi kendisinin, duygularının, tutkularının, çıkarının da kölesi, tutsağı değildir. “Böyle işime geldiğinden böyle düşünüyorum, böyle söylüyorum.” diyen kimseyi gerçekten özgür sayabilir miyiz? Özgür kişinin düşünceleriyle duyguları, tutkuları, çıkarı arasında ille bir çarpışma, bir karşıtlık olması gerektir, demiyorum; uzlaştıkları zorla değil, kendileriyle uzlaştıkları da olur.Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?A) Anı B) Deneme C) Röportaj D) Gezi

  63. Sayfa
  Cevap B

  64. Sayfa
  17)Deneme; yazarın herhangi bir konu üzerine, kesin sonuçlara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılardır. İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir.I. Kesinlik ve bilimsellik önemli öğelerdir.II. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır.III. Yazar, doğruluğuna inandığı fikirleri, görüşleri okuyucuya kabul ettirme çabasındadır.IV. Tarih, coğrafya, toplumbilim, hukuk ve folklor için yardımcı kaynak niteliğindedir.V. Belgelere, kanıtlara dayanan bir yazı türü değildir.Yukarıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden biridir?A) I B) II C) III D) IV E)V

  65. Sayfa
  Cevap E

  66. Sayfa
  18) I. *Kişilerin hayatını anlatan yazılardır.* İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara, belgelere dayanarak sergilerler.II. * Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır.* Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır.Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar?A) Anı-Deneme B) Biyografi-röportaj C) Gezi-eleştiriD) Makale-otobiyografi

  67. Sayfa
  Cevap B

  68. Sayfa
  19………. Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt yollarını!Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir?A) Deneme B) Makale C) Gezi D) Anı

  69. Sayfa
  Cevap C

  70. Sayfa
  20)I. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır.II. Yaratıcı yazılardır.III. Olay, zaman ve mekan; öğelerinden bazılarıdır.IV. Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm özellikleri üzerinde durularak işlenir.V. Olaylar oldukça geniş yer tutar.Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve öykünün ortak özellikleri arasında yer almaz?A)Yalnız IV B) II ve IV C) Yalnız V D) II-IV-V E) IV ve V

Yazı Türleri Nelerdir? Videoları

 • 6
  3 ay önce

  YAZI TÜRLERİ-1 Yazı Türleri konusu 4 bölümde anlatılacaktır. Videomuzda Masal, Roman, Hikâye, Destan konularını öğreneceğiz.İyi seyirler ve başarılar.

 • 5
  3 ay önce

  YAZI TÜRLERİ-2Yazı Türleri konusu 4 bölümde anlatılacaktır. Videomuzda Efsane, Anı (Hatıra), Gezi Yazısı, Günlük (Günce) konularını öğreneceğiz.İyi seyirler ve başarılar.

 • 4
  3 ay önce

  YAZI TÜRLERİ-3Yazı Türleri konusu 4 bölümde anlatılacaktır. Videomuzda Tiyatro, Biyografi, Otobiyografi, Haber, Deneme, konularını öğreneceğiz.İyi seyirler ve başarılar.

 • 4
  3 ay önce

  YAZI TÜRLERİ-4Yazı Türleri konusu 4 bölümde anlatılacaktır. Videomuzda Makale, Eleştiri (Tenkit), Söyleşi (Sohbet), Röportaj, Fıkra konularını öğreneceğiz.İyi seyirler ve başarılar.

Yazı Türleri Nelerdir? Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Yazı Türleri Nelerdir? Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Burda bu konu hakkında bir tablo var arkadaşlar...
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)